Agenda algemene ledenvergadering op 25 oktober

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Agenda algemene ledenvergadering op 25 oktober
9 oktober 2017 Aan de leden van de voetbalvereniging Doetinchem Van het interim bestuur Betreft Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) Beste leden, Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van de voetbalvereniging Doetinchem. De ALV, die oorspronkelijk was gepland op 4 oktober jl, is verplaatst naar woensdag 25 oktober aanstaande. De ALV vindt plaats in de kantine van ons clubgebouw. De ALV begint ook nu om 20.00 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. De leden die vooraf de verschillende documenten (in de agenda voorzien van een *) willen inzien, kunnen vanaf vrijdag 20 oktober in de bestuurskamer terecht. Het dienstdoend bestuurs- of commissielid helpt je graag verder. Leden die een digitale versie van de documenten willen, kunnen dat melden bij de secretaris (zie bij opmerkingen). De conceptagenda ziet er als volgt uit. Opening en vaststelling van het aantal aanwezig leden Vaststellen van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken Benoeming leden stembureau * Vaststellen van de notulen van de ALV van 16 november 2016 * Bespreking en vaststelling van het Jaarverslag van het seizoen 2016-2017 * Verslag van de kascontrolecommissie * Vaststelling van het financieel jaaroverzicht 2016-2017 * Bespreking van de begroting voor het seizoen 2017-2018 Vaststellen van de contributieregeling met ingang van 1-1-2018 Vaststellen van de begroting voor het seizoen 2017-2018 Pauze Huldiging jubilarissen Bestuursverkiezing Het interim bestuur treedt af. Het IB en de werkgroep zijn nog bezig kandidaten te zoeken en te vinden voor verschillende bestuursfuncties en doen een dringend beroep** op de leden om daarbij te helpen. Aan het begin van de ALV zal het IB de stand van zaken bekend maken en mogelijke kandidaat bestuursleden aan de vergadering voorstellen. Rondvraag Sluiting Namens het interim bestuur van de voetbalvereniging Doetinchem, Herman Beerling, voorzitter Opmerkingen bij de uitnodiging voor de ALV van de voetbalvereniging Doetinchem op 4 oktober 2017 1. Voor leden jonger dan 16 (zestien) jaar geldt dat zij zich uitsluitend kunnen laten vertegenwoordigen door hun wettige vertegenwoordiger. In verband met de controle van de stemgerechtigheid van de aanwezigen wordt in dat geval verzocht een ID bewijs mee te nemen. 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te laten brengen door een ander lid van 18 (achttien) jaar of ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan 2 (twee) stemmen uitbrengen. 3. Leden die vooraf de verschillende documenten (in de agenda voorzien van een *) willen inzien, kunnen vanaf vrijdag 20 oktober in de bestuurskamer terecht. Het dienstdoend bestuurs- of commissielid helpt je graag verder. Leden die een digitale versie van de documenten willen, kunnen dat melden bij de secretaris (sander.tenhave@gmail.com). 4. Kandidaat bestuursleden kunnen worden ingebracht door het bestuur of door tenminste 15 leden. In het laatste geval moet de door minstens 15 leden getekende schriftelijke voordracht, te samen met een door de bestuurs- kandidaat getekende bereidverklaring, uiterlijk 3 dagen voor de dag van de ALV, bij de secretaris zijn ingediend. In dit geval dus uiterlijk 22 oktober 2017 om 20.00 uur. ** Ik wil in deze uitnodiging ook nog wel graag een dringende oproep aan de leden doen. Na het onverwachte stoppen van het vorige bestuur, heeft het interim bestuur samen met de leden van de werkgroep en de vrijwilligers van de verschillende commissies het afgelopen seizoen de zaken waargenomen en ook plannen voor de toekomst ontwikkeld. Voor de uitvoering van die plannen is het echter van groot belang dat er genoeg vrijwilligers zijn, dat de commissies goed bezet zijn en dat er een voltallig bestuur gekozen kan worden. Gelukkig hebben we een groot aantal hard werkende vrijwilligers, soms belast met een taak, soms als lid van een commissie. Maar alle extra hulp blijft welkom en vele handjes maken ook bij vvDoetinchem het werk lichter. Als het gaat om kandidaat bestuursleden is het echter echt alle hens aan dek. Een aantal leden heeft aangegeven wel interesse te hebben, maar alleen als de bezetting van het bestuur compleet is. In de voorstellen voor een andere organisatie heeft de werkgroep plaats ingeruimd voor 7 bestuursleden en gezien het (deels ook achterstallige) werk dat er gedaan moet worden, is dat nodig ook. Ik zou dan ook graag willen dat alle leden nog eens naar zich zelf en naar elkaar kijken en serieus overwegen om een paar jaar een bestuurstaak op zich te nemen. Een vereniging die al meer dan 100 jaar bestaat heeft ongetwijfeld voor veel hetere vuren gestaan en is kennelijk altijd in staat gebleken mensen en oplossingen te vinden. Ik denk dat er ook nu genoeg bestuurders onder de leden te vinden zijn, ze hebben denk ik alleen een zetje nodig om ze over de drempel te helpen. Laat die mogelijk bestuurders weten dat je het heel erg zou waarderen als ze die stap zouden maken. En als ze vragen hebben of meer van het bestuurswerk willen weten, kunnen ze altijd contact met me opnemen. Een jaartje zonder A-tjes overleven we wel, nog een jaar zonder voltallig bestuur denk ik niet. herman.beerling@kpnmail.nl 0650270843